Menu

Naar de lijst

Inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Gepubliceerd op

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis dat de

Inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

ter inzage van het publiek ligt vanaf heden.

Deze inventaris ligt ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst, Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem. (openingsuren iedere werkdag van 9u tot 12u, dinsdag en woensdag van 14u tot 16u).

Binnen de 30 kalenderdagen na onderhavige bekendmaking van het ter inzage leggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen kan iedereen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.
Het bezwaarschrift dient gericht aan:
De Vlaamse regering
Departement Omgeving
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-Laan 20 bus 8
1000 Brussel


;