Menu

Naar de lijst

Deputatie levert vergunning af voor 4 windturbines

Gepubliceerd op
Fotosimulatie Begoniaweg Fotosimulatie Krokusweg Fotosimulatie Terlochtweg Fotosimulatie Bredestraat thv Aldi Hemiksem Fotosimulatie

ENGIE/ELECTRABEL diende in maart bij het provinciebestuur een vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windturbines met een tiphoogte van 180 meter op de site van Umicore. In de vergunningsaanvraag zijn twee windturbines voorzien op grondgebied Hemiksem.

De deputatie besliste op 26 september 2019 om een vergunning af te leveren voor dit windturbineproject. Dit ondanks een negatief advies van de gemeente Hemiksem, de stad Antwerpen en de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

Het besluit van deze vergunning ligt ter inzage op de technische dienst van de gemeente Hemiksem van 10 oktober 2019 tot en met 8 november 2019.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- het college van burgemeester en schepenen van Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

- de deputatie van de provincie Antwerpen, Koninging Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

- de volgende referentie: OMV_2019020452

- de redenen waarom u beroep aantekent;

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze

beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de

omgevingsvergunning;

- of u gehoord wenst te worden.

(*) Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019020452" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.


Contact

Kristof Boving

Omgevingsambtenaar
03 288 26 61
omgeving@hemiksem.be

Sven Vangyseghem

Technisch medewerker - milieu & huisvesting
03 288 26 63
omgeving@hemiksem.be

Dienst Omgeving

Tel: 03 288 26 61
E-mail: omgeving@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 21/07/2021, 01/11/2021, 02/11/2021, 11/11/2021, 12/11/2021, 24/12/2021, 31/12/2021
Deze dienst is nu open
;