Menu

Naar de lijst

Alternatieven voor de herinrichting van de A12/N177

Gepubliceerd op
Schermafbeelding 2021-07-05 om 15.44.26

Vijf kruispunten op de A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid hebben een kwalijke reputatie. Het zijn erg drukke en onoverzichtelijke kruispunten waar dagelijks lange files staan en vaak zware ongevallen gebeuren. Eind 2020 startte het Agentschap Wegen en Verkeer een studie op die de veiligheid voor álle weggebruikers op deze zwarte punten moet aanpakken. Daarnaast vormen het verbeteren van de doorstroming op de A12 en het wegwerken van de barrière die de A12 vormt belangrijke doelstellingen. Het studieconsortium team A12 werkte op basis van een intens participatietraject vier mogelijke alternatieven uit. Deze alternatieven worden nu voorgelegd aan de ruime bevolking tijdens een publieke raadpleging. Zo kunnen ze verder verfijnd worden voor het eigenlijke milieueffectenonderzoek, dat dit najaar start.

Situering van het projectgebied

Het projectgebied situeert zich op de A12/N177 tussen Decathlon in Schelle en IKEA in Wilrijk. Het omvat 5 kruispunten en de tussenliggende wegenis.

Uitgangspunten voor de herinrichting

Uit het participatietraject dat de studie voorafging, kwamen volgende prioriteiten uitdrukkelijk naar voor:

  • Vlotte doorstroming van de A12 en N177;
  • Veiligheid voor alle weggebruikers;
  • Voorkeur voor de A12 in een lange tunnel, dus onder alle kruispunten door;
  • Voorkeur voor rotondes i.p.v. verkeerslichten op de kruispunten met de N177;
  • Veilige en vlotte oversteekbaarheid voor actieve weggebruikers;
  • Interesse in snelle openbaar vervoerverbindingen langs het traject.

Vier alternatieven

Voor de herinrichting van de A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid werden vier mogelijke alternatieven uitgewerkt:
Alternatieven 1 en 2 sluiten het dichtst aan bij de huidige situatie.


Centraal ligt de A12 met in elke richting 2 rijstroken en een pechstrook. Een groenstrook maakt de scheiding met de N177 die uit minstens 1 rijstrook bestaat geflankeerd door een busbaan. Daarnaast worden aan weerszijden ruime dubbelrichtingsfietspaden en voetpaden voorzien.

Het verschil tussen beide alternatieven zit vooral in de inrichting van de kruispunten. Alternatief 1 werkt met een lichtengeregeld kruispunt, terwijl in alternatief 2 rotondes voor de verkeersafwikkeling zorgen. In het eerste alternatief zijn er ook meer keerlussen voorzien dan in het tweede. Daarnaast is de tunnel in alternatief 2 aan het woonweefsel van Aartselaar iets langer.

In de alternatieven 3 en 4 wordt de A12 centraal onder de grond gebracht met een lange tunnel.


De A12 bestaat ook in tunnelversie uit twee rijstroken en een pechstrook in elke richting. Een langer tunneldak biedt de kans om het openbaar vervoer en fietsen in beide richtingen centraal te organiseren. Een buffer scheidt het openbaar vervoer en het fietsen van de N177 die minstens 1 rijstrook telt. Uitzonderlijk vervoer kan dan via de centrale busbaan verlopen. Fietspaden en voetpaden in elke richting worden van de rijbaan afgescheiden door een groenstrook.

Hier bestaat het verschil tussen beide alternatieven uit de lengte van de tunnel. In alternatief 3 worden 2 opeenvolgende tunnels voorzien waarvan 1 langere tunnel ter hoogte van het centrum van Aartselaar. Alternatief 4 bestaat uit één lange tunnel over het volledige projectgebied.

Inspraakmogelijkheden

Van 29 juni tot en met 27 augustus 2021 kunnen alle geïnteresseerde burgers reageren op de te onderzoeken alternatieven en op het voorgestelde effectenonderzoek. Mogelijk komen uit de publieke raadpleging nog bijkomende alternatieven naar voor die verder onderzoek vergen. Dat weten we in de loop van september. Op de website wegenenverkeer.be/A12 vindt u hierover alle informatie.

Vervolg

Onderdelen van alle alternatieven kunnen op basis van het verdere effectenonderzoek nog onderling gecombineerd worden tot een voorkeursalternatief dat maximaal tegemoet komt aan alle eisen en verwachtingen.

Uiteindelijk maakt de Vlaamse Regering de definitieve keuze. Als alles vlot verloopt kan vanaf de zomer 2022 een omgevingsvergunning aangevraagd worden op basis van de voorkeursvariant.

Meer weten

AWV plaatst steeds de recentste informatie op www.wegenenverkeer.be/A12. Wie dit wil, kan zich via de website ook abonneren op de digitale nieuwsbrief.


;