Menu

Taxi's & bestuurderspas


Omschrijving

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert dient vanaf 1 juli 2020 in het bezit te zijn van een bestuurderspas. De pas wordt afgeleverd door de gemeente van domicilie en tegen betaling van een retributie. 

Een bestuurderspas is geldig voor 5 jaar en is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Voorwaarden

 • De bestuurder bewijst dat hij voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid en de beroepsbekwaamheid. Deze voorwaarden staan vermeld op het aanvraagformulier.
 • Jaarlijks binnen de 3 maanden na de verjaring van de uitreiking van de bestuurderspas bezorgt de bestuurder spontaan een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 aan de bevoegde gemeentediensten.

Hoe aanvragen

Bestuurders of kandidaat-bestuurders moeten hun bestuurderspas zelf aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid

Aanvragers die niet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest kunnen zich wenden tot een Vlaamse gemeente naar keuze. Een aanvraag kan alleen nog op papier ingediend worden wanneer inloggen in de Centaurus 2020 databank niet lukt.

De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier. 

Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Bestuurderspassen worden verleend voor een periode van 5 jaar en zijn hernieuwbaar.

Na goedkeuring zal u hiervan schriftelijk een melding van ontvangen. De bestuurderspas zal dan ter beschikking liggen aan het snelloket.

Bij te voegen documenten

Bij de aanvraag van een bestuurderspas zal u volgende documenten moeten opladen in de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid:

 • Een kopie van uw identiteitskaart
 • Een kopie van uw rijbewijs met geldige medische keuring
 • Een uittreksel uit het strafregister moedel 596.1-28 dat minder dan 3 maanden oud is
 • Een bewijs dat u beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet behaald werd) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiervoor volstaat een kopie van een getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs of het resultaat van een taaltest.
 • Wanneer u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
 • Wanneer u een buitenlands staatsburger bent, een bewijs dat u toelating heeft om arbeidsprestaties te verrichten in België.

Kosten

De bestuurderspas wordt afgeleverd tegen de betaling van een retributie van 20 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Vergunning voor het uitbaten van een dienst individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer hebt u een vergunning nodig.

De vergunningsaanvraag van kandidaat-uitbaters verloopt via de gemeente van de exploitatie zetel van de onderneming. Een vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Ze is geldig op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en ze wordt in principe afgeleverd voor 5 jaar.

Een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer is niet hetzelfde als geregeld vervoer. Bij een dienst individueel bezoldigd personenvervoer bepalen de klanten de bestemming. Er zijn geen vaste trajecten en er zijn geen vaste haltes. Een bestaande vergunning kan gewijzigd worden en is hernieuwbaar.

Definities

Een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer is een bezoldigde vervoersdienst van personen door middel van een voertuig met bestuurder.

Voertuigen die opgenomen zijn in vergunningen die afgeleverd worden na 1 januari 2020 kunnen op verschillende manieren ter beschikking gesteld worden van het publiek.

 • straattaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg of op niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaatsen waarover de exploitant beschikt.
 • standplaatstaxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de openbare weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.
 • ceremonievervoer: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 • Openbaar Vervoer-taxi: het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader van collectief aangeboden openbaar personenvervoer, waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen.

Voorwaarden

Een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer moet aan een aantal voorwaarden voldoen, dit zowel om de vergunning te kunnen verkrijgen als na de aflevering van de vergunning.

 • Het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.
 • Het voertuig is verzekerd en technisch gekeurd.
 • Het voertuig wordt ter beschikking gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt.
 • Het voertuig wordt in zijn geheel of per zitplaats ingezet.
 • Het voertuig is voorzien van vergunningskaarten die afgeleverd worden door de gemeente.
 • Het voertuig heeft specifieke nummerplaten.
 • Het voertuig voldoet aan de wettelijk bepaalde minimale eco-scores.
 • De klant bepaalt de bestemming.
 • De bestuurder van het voertuig beschikt over een bestuurderspas.

Aan de persoon waaraan de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden.

 • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.
 • De exploitant bewijst dat hij voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid, de beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit.
 • Jaarlijks binnen de 3 maanden na de verjaring van de uitreiking van de vergunning bezorgt de exploitant spontaan een uittreksel uit het strafregister model 596.1-27 aan de bevoegde gemeentediensten.

Hoe aanvragen

Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning elektronisch aanvragen en wijzigingen elektronisch melden via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Bij de aanvraag moeten volgende documenten gevoegd worden:

 • een kopie van de identiteitskaart van de exploitant. Als de exploitant een rechtspersoon is, voegt men een kopie toe van de identiteitskaarten van alle zaakvoeders of bestuurders die belast zijn met het dagelijks beheer.
 • een uittreksel uit het strafregister, model 596.1-27, dat minder dan drie maanden oud is. Als de exploitant een rechtspersoon is, voegt men een uittreksel toe van alle zaakvoerders of bestuurders die belast zijn met het dagelijkse beheer.
 • een bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Daarvoor volstaat een taaltest, een bewijs van inschrijving in een taalcursus van minstens niveau B1, of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs. Als de exploitant een rechtspersoon is, voegt u bij dit formulier een getuigschrift van alle zaakvoerders of bestuurders die belast zijn met het dagelijkse beheer.
 • een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, huurkoop, huurfinanciering- of bestelbonnen)
 • kopieën van de verzekeringsbewijzen (groene of witte kaarten) van elk voertuig
 • kopieën van de verzekeringspolissen van elk voertuig
 • kopieën van de technische keuring, het eenvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs (roze kaart) van elk voertuig
 • de originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit van elk voertuig wanneer het ingezet wordt als standplaatstaxi.

Een aanvraag kan alleen nog op papier ingediend worden wanneer inloggen in de Centaurus 2020 databank niet mogelijk is. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen controleert of aan de voorwaarden is voldaan. De vergunning wordt afgeleverd binnen een termijn van 45 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Kostprijs

De aanvraag van een vergunning is kosteloos.

Uitgereikte vergunningen geven aanleiding tot een jaarlijkse retributie ten laste van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning. Het basisbedrag bedraagt 350 euro per jaar per in de vergunning vermeld voertuig. De Vlaamse Regering heeft dit basisbedrag naar beneden gedifferentieerd tot minimaal 250 euro voor zero-emissie voertuigen. Het bedrag wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar onafhankelijk van het moment waarop de vergunning werd afgegeven. De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een of meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave.


Contact

Miranda Van De Vyver

Administratief medewerker
03 288 26 73
miranda@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 13/05/2021, 14/05/2021, 24/05/2021, 21/07/2021, 01/11/2021, 02/11/2021, 11/11/2021, 12/11/2021, 24/12/2021, 31/12/2021
Deze dienst is nu open