Menu

Openbare onderzoeken

Hier kan je alle informatie terugvinden betreffende de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.


Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 in openbaar onderzoek

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.

U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor uw gemeente relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt. U vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.

Wilt u de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be. Hoe kunt u een opmerking indienen? Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente. 

Wat gebeurt er met uw opmerking? 

Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

Openbaar onderzoek Fietspad Bovenvliet

Betreft:2020102 / projectnummer OMV_2020108325 door Rik Scholiers namens VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ VLGEWGEM gevestigd te Lange Kievitstraat 111-113 te 2018 Antwerpen, gelegen Noeversebosweg 15, Provinciale Steenweg 1 en 3 - voor het Fietspad Bovenvliet

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 18/11/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Wolf Oil - Gilliotstraat 52

Betreft:2020119 / projectnummer OMV_2020108412 door de heer Philippe Verellen wonende te Georges Gilliotstraat 52 te 2620 Hemiksem, gelegen Georges Gilliotstraat 52 en 60 - voor Wolf Oil Corporation en Intercan verandering door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van smeermiddelen 12.3.2°, 16.3.2°b), 17.1.1.2°, 17.3.2.1.2.2° en 17.3.2.2.1°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 23/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Jan Sanderslaan 154

Betreft:2020120 / projectnummer OMV_2020091963 door Luc Schroyens namens Hemiksem gevestigd te Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Jan Sanderslaan 154 - voor het slopen en bouwen van de gemeentelijke bassischool

12.2.1° en 32.2.2°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 05/01/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Herbekestraat 71 - recyclage

Betreft:2020134 / projectnummer OMV_2020148728 door Johan Van Loo namens INMA BVBA gevestigd te Corbeillestraat 40 te 2235 Hulshout, gelegen Herbekestraat 71 - voor het recyclage en grondverwerking /watergebonden activiteiten / bedrijfshal met buitenopslag en 9 complementaire units 2.1.2.e), 2.1.3.2°, 2.2.1.a), 2.2.1.c)2°, 2.2.1.d)2°, 2.2.2.a)2°, 2.2.2.b)2°, 2.2.2.f)2°, 2.2.3.f)2°, 2.2.3.g), 2.2.8.b), 3.4.1°b), 6.4.1°, 6.5.1°, 12.2.1°, 15.1.1°, 15.2., 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.4.3°, 17.3.6.3°, 17.4., 19.6.1°c), 19.6.1°d), 30.1.1°b), 30.10.1° en 61.2.2°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 14/01/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

LAMIFIL NV - Frederik Sheidlaan ZN

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2020144418, Dossiernummer gemeente: 2020-127

de heer Filip Goris en Filip Goris namens LAMIFIL NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over slopen van een schouw,

De aanvraag heeft als adres Bouwerijstraat ZN kadastraal gekend als Hemiksem, (afd. 1) sectie B 45 X9

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

de deputatie

De aanvraag ligt van 17 december 2020 tot en met 15 januari 2021 ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst tijdens de openingsuren (ma-vrij 9-12, di-wo 14-16), op volgend adres: Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket:. www.omgevingsloket.be. Voor meer info kan u terecht bij (in te vullen naar gelang de bevoegdeoverheid)

Caldic nv

Betreft:2020137 / projectnummer OMV_2020150230 door Bart Peeters namens CALDIC BELGIUM NV met als contactadres Heemsdaalstraat 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Terlochtweg 1 - voor het wijzigen en update chemische SEVESO producten 16.3.2°a), 17.2.1., 17.3.3.3°, 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3° en 17.3.8.3°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 20/01/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Caldic nv

Betreft:202123 / projectnummer OMV_2021009525 door Stefaan De Leebeeck namens CALDIC BELGIUM NV met als contactadres Heemsdaalstraat 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Heemsdaalstraat 1 - voor het Wijziging CLP en schrappen lozingsparameter Cobalt 6.4.2°, 16.3.2°a), 17.1.2.2.3°, 17.2.1., 17.3.2.1.2.3°, 17.3.2.2.3°b), 17.3.2.3.3°, 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3° en 17.3.8.3°

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, St. Bernardusabdij 1, 2620Hemiksem voor 23/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Openbaar onderzoek Umicore NV

Betreft:202124 / projectnummer OMV_2020171758 door Michiel Ceulemans namens UMICORE NV met als contactadres Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 139, 14, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 10, 11, 13, 5 en 9 - voor het Bijstelling voorwaarden emissie SO2

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 01/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Provincie Antwerpen - Umicore nv

Betreft:202130 / projectnummer OMV_2021033822 door  Provincie Antwerpen gevestigd te Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen en UMICORE NV met als contactadres Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat 10, 139, 14, Herbekestraat 58, 62, 80, Titanstraat 1, 10, 11, 13, 5 en 9 - voor het ambtshalve bijstelling milieuvoorwaarden

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een openbaar onderzoek werd geopend ingevolge hoger vermelde aanvraag.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt U deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 02/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Doel 1 en 2

Van 15 april tot 15 juni 2021 vinden de publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten plaats over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2. 

Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juin 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging.

Deelnemen aan de inspraak:

  • elektronisch via de onlinevragenlijst van de publieke consultatie
  • per post:
    FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
    Publieke Consultatie Doel 1 en 2
    Albert II-laan, 16
    1000 Brussel

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

Inwoners kunnen hun opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links.


Contact

Administratie Technische Dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 13/05/2021, 14/05/2021, 24/05/2021, 21/07/2021, 01/11/2021, 02/11/2021, 11/11/2021, 12/11/2021, 24/12/2021, 31/12/2021
Deze dienst is nu open