Menu

Bouw & verkavelingen

Wanneer heb je een vergunning nodig?

Niet alleen om te bouwen of te verbouwen heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig, ook in vele andere gevallen, zoals:

  • uitvoeren van gevelwerken
  • wijziging van het aantal woongelegenheden
  • functiewijziging
  • plaatsen publiciteit
  • ...

De Vlaamse regering heeft via een uitvoeringsbesluit, dat sinds 1 december 2010 van kracht is, voor sommige werken of handelingen de vergunningsplicht omgezet in meldingsplicht. Andere werken of handelingen zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning. Die vind je in de verordeningslijst die onder de titel verordeningen kan worden teruggevonden. 

De gemeente heeft enkele werken die zijn vrijgesteld van vergunningsplicht op Vlaams niveau toch vergunningsplichtig gemaakt. Daarom heeft de gemeente een stedenbouwkundige verordening goedgekeurd om meldingsplichtige en niet meldingsplichtige werken, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig volgens de codex Ruimtelijke Ordening, wel vergunningsplichtig te maken. Om na te gaan of de werken die u wilt uitvoeren meldingsplichtig of niet meldingsplichtig zijn, neem je contact op met de technische dienst voor meer informatie. 

Let wel, er kan enkel gewerkt worden via melding of vrijstelling wanneer de voorgenomen werken of handelingen niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van, een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA), een verkavelingsvergunning (verkaveling), een verordening (lokaal reglement) of andere regelgeving (beschermd erfgoed,...).

Hemiksem beschikt over verschillende verkavelings- en bestemmingsplannen. Daarom raden we je aan om eerst inlichtingen in te winnen bij de technische dienst tijdens de kantooruren. Voor bespreking van concrete bouwplannen en/of studieonderzoeken kan een afspraak gemaakt worden met de stedenbouwkundig ambtenaar via prom@hemiksem.be of 03 288 26 61.

Digitale bouwaanvraag indienen e-loket

Aanvraagformulieren

Om een vergunning aan te vragen moet je een dossier samenstellen. Het is belangrijk dat je een volledig dossier indient. Onvolledige dossiers kunnen immers niet verder worden behandeld en worden teruggestuurd.
Afhankelijk van welke activiteit je plant, bestaat je dossier uit verschillende vereiste documenten.

  • Voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning zonder architect is een eenvoudige dossiersamenstelling vereist.
  • Voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning mét architect is een uitgebreide dossiersamenstelling vereist.
  • Voor technische werken en terreinaanlegwerken gelden dan weer andere documenten.

Voor werken die zonder de nodige vergunning(en) werden uitgevoerd, kan een regularisatieaanvraag worden ingediend. De aanvraag tot regularisatie bestaat uit dezelfde documenten dan de gewone stedenbouwkundige aanvraag, aangevuld met een kopie van eventuele pv's, administratieve beslissingen en/of rechterlijke beslissingen. De gebruikelijke procedure voor een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt gevolgd.

Eenvoudig dossier

Een eenvoudige dossiersamenstelling (voor werken zonder architect)

Wanneer geen architect nodig is, mag jijzelf of iemand anders de documenten samenstellen en de plannen tekenen. De aanstiplijst voor een eenvoudig dossier geeft je een overzicht van welke dossierstukken noodzakelijk zijn en in hoeveel exemplaren.

De formulieren voor een eenvoudig dossier:

Downloads

Uitgebreid dossier

Een uitgebreide dossiersamenstelling (voor werken met architect)

In dit geval neem je contact op met een architect die voor jou de plannen opmaakt en het dossier samenstelt. De aanstiplijst voor een uitgebreid dossier geeft je een overzicht van welke dossierstukken noodzakelijk zijn en in hoeveel exemplaren.

De formulieren voor een uitgebreid dossier:

Het college van burgemeester en schepenen beslist normaal binnen een termijn van 75 dagen na volledigheid van de aanvraag of de vergunning wordt verleend of geweigerd.

Wanneer de gevraagde werken ontbossing met zich meebrengen, dien dan ook het formulier compensatiemaatregelen bij ontbossing bij stedenbouwkundige vergunningen in.

Documenten

Verkaveling

Wanneer heb je een verkavelingsvergunning nodig?

Wanneer je een perceel wenst te (her)verdelen in een aantal kleinere percelen met de bedoeling deze in te richten als bouwgronden voor verkoop, dan heb je hiervoor een verkavelingsvergunning nodig. Voordat je de verkavelingsaanvraag indient, is overleg met de stedenbouwkundige dienst aan te raden.
Nadat het college de vergunning heeft verleend, kunnen de kavels als bouwgrond te koop worden gesteld. Indien het gaat over een verkaveling met aanleg van nieuwe wegen, kunnen de kavels pas te koop worden gesteld wanneer de voorgeschreven wegeniswerken zijn uitgevoerd of de nodige financiële waarborgen zijn verschaft.

Het college van burgemeester en schepenen beslist normaal binnen een termijn van 150 dagen na volledigheid van de aanvraag of de vergunning wordt verleend of geweigerd.

Documenten

Downloads

Meldingen

De Vlaamse regering heeft via een uitvoeringsbesluit, dat sinds 1 december 2010 van kracht is, voor sommige werken of handelingen de vergunningsplicht omgezet in een meldingsplicht. Andere werken of handelingen zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning.

Opgelet, er kan enkel gewerkt worden via melding of vrijstelling wanneer de voorgenomen werken of handelingen niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van: een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA), een verkavelingsvergunning (verkaveling), een verordening (lokaal reglement) of andere regelgeving (beschermd erfgoed,...).

Hemiksem beschikt over verschillende lokale plannen en verordeningen. Deze lokale wetgeving maakt dat er op het grondgebied Hemiksem meestal vergunningsplicht in plaats van meldingsplicht is. Daarom raden we je aan om eerst een afspraak te maken met de stedenbouwkundig ambtenaar via prom@hemiksem.be of 03 288 26 61 om je plannen te bespreken.

Wijziging
Opgelet! Sinds 8 januari 2016 werd er een wijziging doorgevoerd in het decreet betreffende de modaliteiten voor meldingsaanvragen. Volgende wijzigingen zorgen voor een lichte wijziging van de procedures:

- Vroeger kon de gemeente enkel akte nemen van meldingen (en ze opnemen in het vergunningenregister).
- In de toekomst is een echt nazicht van meldingen vereist.
- Ook kunnen voortaan voorwaarden worden opgelegd in de meldingsakte.
- Vroeger kon een melder na 20 dagen sowieso starten met het uitvoeren van de gemelde handelingen.
- In de toekomst moet de melder wachten tot hij de aktename van de gemeente heeft ontvangen. De gemeente heeft daar dertig dagen de tijd voor. Pas na ontvangst van de aktename kan de melder de handelingen uitvoeren.
- In de toekomst kunnen aktenames van meldingen in beroep aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarom is ook een aanplakking ter plaatse in de toekomst verplicht. Dit moet 30 dagen uithangen.
- Er gelden gelijkaardige regels nu voor de aanplakking en het afleveren van het attest van aanplakking als bij de stedenbouwkundige vergunning.

De 30 dagen is geen bindende termijn. Het betreft een ordetermijn van 30 dagen zonder sanctie (en men mag de werken pas beginnen als de aktename ontvangen is).

Als de handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt het college van burgemeester en schepenen akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding.

Als de handelingen verboden of niet meldingsplichtig zijn, stelt het college van burgemeester en schepenen de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.

Downloads

doc
Melding bedrijven.doc
Grootte: 335 KB
doc
Melding zorgwonen.doc
Grootte: 185 KB

Contact

Administratieve Technische dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2017, 02/11/2017, 03/11/2017, 11/11/2017, 25/12/2017, 26/12/2017, 01/01/2018, 02/01/2018
Deze dienst is nu gesloten