Menu

Bekendmaking omgevingsvergunningen

Op deze pagina worden de beslissingen naar aanleiding van de aanvraag van omgevingsvergunningen openbaar gepubliceerd.


Bekendmaking meldingsakte hoogspanningsverbinding

BEKENDMAKING

MELDINGSAKTE

Door de gemeente Hemiksem

Gegevens over de bevoegde overheid Vlaamse overheid
Gegevens over de aanvrager/exploitant
Aanvrager de heer Johan Claus wonende te Langerbruggekaai 3 te 9000 Gent en Johan Claus namens VISSER & SMIT HANAB NV gevestigd te Langerbruggekaai 3 te 9000 Gent

Heeft een aanvraag ingediend voor

Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Gegevens over de inrichting

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden

Alexander Wuststraat 24, Callebeekstraat 259, 261, Fort 1, Heemsdaalstraat , Heuvelstraat 184, Laardijk 4, Scheldeboord 30, 31, 32, 33, 34, Scheldestraat 161, Sint-Bernardusabdij 1 en Terlochtweg 60

Kadastrale gegevens

sectie A nrs. 7A, 8E, 8B, 8C, 8/2 D, 8D, 8/2 A, 479B, 490H, 502E, 504B, 505B, 544D2, 544P, 544K, 544L, 544M, afdeling 1 sectie C nrs. 31E4, 134B3, 150W, 159C, 160D, 187F2, 187Z, 193E, 194V, 241M, 246W, 298S, 339A, 368C en 368A

Omschrijf in het algemeen

exploitatie van een werfdepot en 4 bemalingen in het kader van werken aan een ondergrondse hoogspanningsverbinding te Hemiksem en schelle

Rubrieken

Volgende rubrieken worden aangevraagd:
Rubriek Omschrijving Gevraagd voor
6.5.1° 2 dubbelwandige werftanks met elk 1 verdeelslang (totaal 2 verdeelslangen). 2 VERDEELSLANG
15.1.1° Aanhangwagens, mobiele werftanks (2), compressoren, hydraulische graafkranen, grondkarren 25 VOERTUIG
17.3.2.1.1.1°b) 2 dubbelwandige werftanks van max. 3000L (= 6000 L max) 2 x 800 L (= 1600L) stroomgroep (2 x inhoud stroomgroepen voor aandrijving machines en warmteblazers t.b.v. kabeltrekken) 7,6 TON
17.4. 10 bussen 10L 2-takt; 10 bussen 10L diesel, 10 bussen 10L 4-takt, 10 bussen 10L benzine, 20 spuitbussen PU-schuim (500mL x 20 = 10L), 10 x 10 L kabelglijmiddel 510 L
53.2.2°a) Door middel van horizontale drains zal de sleuf droog gehouden worden zodat de kabels in een droge werkomgeving kunnen aangelegd worden. Grondwaterverlaging max. 2m over gehele tracé. Lozing in oppervlaktewater, grachten en slikkers.
Berekening: maximaal 3 pompen gedurende een periode van 20 dagen.

20 dagen x 12 m³/dag (per pomp worst case debiet) x 3 pompen = 720 m³

720 M3/JAAR
53.2.2°a) Door middel van horizontale drains zal de sleuf droog gehouden worden zodat de kabels in een droge werkomgeving kunnen aangelegd worden. Grondwaterverlaging max. 2 m over gehele tracé. Lozing in oppervlaktewater, grachten en slikkers. Berekening: maximaal 10 pompen gedurende een periode van 20 dagen.

20 dagen x 8 m³/dag (bemalingsnota) x 10 pompen = 1600 m³

1600 M3/JAAR

53.2.2°a) Door middel van horizontale drains (ca 80m per pomp) zal de sleuf droog gehouden worden zodat de kabels in een droge werkomgeving kunnen aangelegd worden. Grondwaterverlaging max. 3m over gehele tracé. Lozing in oppervlaktewater, grachten en slikkers.
Berekening: maximaal 14 pompen gedurende een periode van 20 dagen. 20 dagen x 8 m³ per dag (zie bemalingsnota) x 14 pompen = max theoretisch debiet 2240 m³

voor de gegeven periode.

2240 M3/JAAR
53.2.2°a) Door middel van horizontale drains zal de sleuf droog gehouden worden zodat de kabels in een droge werkomgeving kunnen aangelegd worden. Grondwaterverlaging max. 3m over gehele tracé. Lozing in oppervlaktewater, grachten en slikkers.
Berekening: maximaal 12 pompen gedurende een periode van 20 dagen.

20 dagen x 8.16 m³/dag (zie bemalingsnota) x 12 pompen = 1959 m³

1959 M3/JAAR
Klasse Klasse 3
Gegevens over de beslissing

Datum van het besluit: 20 december 2019

Inhoud

De vergunning werd verleend voor wat de volgende onderdelen betreft:

Vergunde rubrieken:

6.5.1 - 15.1.1 - 17.4 - 53.2.2.a

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden
Meer informatie over dit besluit bij de hierna genoemde dienst van de gemeente Technische dienst
adres Sint-Bernardusabdij 1 2620 Hemiksem
telefoonnr. en eventueel e-mailadres 03 288 26 63 sven.vangyseghem@hemiksem.be
Het besluit ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst van 30 december 2019 tot en met 28 januari 2020. Dit onverminderd de regelgeving van de openbaarheid van bestuur.
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

Namens het college van burgemeester en schepenen:
algemeen directeur,

Luc Schroyens

burgemeester,

Luc Bouckaert

UNO-laan 136

Betreft:201998 / projectnummer OMV_2019126085 door Attilio De Laet namens DE LAET BEHEER Comm.VA gevestigd te Antwerpsesteenweg 319 te 2070 Zwijndrecht, gelegen UNO-Laan 136- voor het bouw meergezinswoning met garages en bergplaatsen
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 23 december 2019
Inhoud: De vergunning wordt geweigerd.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

11/02/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Europalaan 59

Betreft:2019123 / projectnummer OMV_2019151922 door mevrouw Christel Peeters wonende te Europalaan 59 te 2620 Hemiksem, gelegen Europalaan 59 - voor het verbouwen en uitbreiden 3-gevelwoning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 23 december 2019
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

11/02/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Varenstraat 156

Betreft:2019109 / projectnummer OMV_2019136939 door mevrouw Ameeyali De Pauw wonende te Den Haaglaan 15 te 2660 Antwerpen en de heer Ashley Vindevogel wonende te Den Haaglaan 15 te 2660 Antwerpen, gelegen Varenstraat 156 - voor het bouw woning na sloop bestaande
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 januari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

19/02/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Kerkeneinde 68

Betreft:2019110 / projectnummer OMV_2019137065 door de heer Ivan Herteryck wonende te Oud-Stationsplein 6B te 2830 Willebroek, gelegen Kerkeneinde 68 - voor het verbouwen woning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 januari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

19/02/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Varenstraat 24

Betreft:2019113 / projectnummer OMV_2019139798 door Malgorzeta Chmay namens JOLMAT BVBA gevestigd te Scheldevrijstraat 61 te 2660 Antwerpen, gelegen Varenstraat 24 - voor het verbouwen woning en magazijn
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 januari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

19/02/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Ketinglei 26

Betreft:2019117 / projectnummer OMV_2019149346 door Mike Wuylens wonende te Ketinglei 26 te 2620 Hemiksem, gelegen Ketinglei 26 - voor het Voorgevel isoleren en bezetten met siliconen crepie
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 20 januari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

28/02/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Van Dycklaan 8

Betreft:2019122 / projectnummer OMV_2019152048 door Davy Moens wonende te Van Dycklaan 8 te 2620 Hemiksem, gelegen Van Dycklaan 8 - voor het voorgevelisolatie
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 20 januari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

28/02/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Abdijstraat 19

Betreft:2019124 / projectnummer OMV_2019139177 door Gert Verhoeven namens G. VERHOEVEN BVBA gevestigd te Abdijstraat 19 te 2620 Hemiksem, gelegen Abdijstraat 19 - voor het melding autogarage 6.4.1°, 15.2., 17.3.2.1.2.1°, 17.3.6.1°b), 17.3.7.1°b), 17.4. en 29.5.7.2°a)2)

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 20 januari 2020
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

28/02/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Louis De Schepperlaan 1

Betreft:2019128 / projectnummer OMV_2019144015 door de heer Dave Michiels wonende te Catharina Lundenhof 37 te 2660 Antwerpen, gelegen Louis De Schepperlaan 1 - voor het bouwen van een woning met garage
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 3 februari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

10/03/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Lindelei 135

Betreft:2019129 / projectnummer OMV_2019156123 door Els Joan De Cort wonende te Amerikalei 132 te 2000 Antwerpen en de heer Jimmy Verreet wonende te Lindelei 135 te 2620 Hemiksem, gelegen Lindelei 135 - voor het Verbouwing/uitbreiding woonhuis met kantoor
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 3 februari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

10/03/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

U.N.O.-laan 148

Betreft:20204 / projectnummer OMV_2020000396 door de heer Steve Van Hoeck wonende te U.N.O.-Laan 148 te 2620 Hemiksem, gelegen U.N.O.-Laan 148 - voor het verbouwen woning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 3 februari 2020
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

10/03/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Heiligstraat 162

Betreft:20202 / projectnummer OMV_2019164196 door mevrouw Katie Van der Velde wonende te Heiligstraat 162 te 2620 Hemiksem en de heer Mehdi Zirari wonende te Heiligstraat 162 te 2620 Hemiksem, gelegen Heiligstraat 162 - voor het Plaatsen van een tijdelijke stacaravan in de tuin

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 10 februari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincieDe procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
De uiterste datum voor indienen van het beroep is 17/03/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Varenstraat 154


Betreft:20203 / projectnummer OMV_2020001853 door Yannick Loveniers wonende te Varenstraat 154 te 2620 Hemiksem, gelegen Varenstraat 154 - voor het isoleren voorgevel
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 10 februari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincieDe procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
De uiterste datum voor indienen van het beroep is 17/03/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Georges Gilliotstraat 60


Betreft:2019105 / projectnummer OMV_2019116688 door Nicolas Verellen namens INTERCAN NV gevestigd te Georges Gilliotstraat 60 te 2620 Hemiksem en Philippe Verellen namens Wolf Oil Corporation NV gevestigd te Georges Gilliotstraat 52 te 2620 Hemiksem, gelegen Georges Gilliotstraat 52 en 60 - voor het Verandering/uitbreiding
6.4.3°, 12.2.1°, 12.3.2°, 15.1.2°, 17.1.1.2°, 17.1.2.1.2°, 17.3.2.1.1.2°, 17.3.2.1.2.2°, 17.3.2.2.1°, 17.3.4.3°, 17.3.7.3°, 17.3.8.2°, 29.5.2.1°a) en 43.1.2°a)
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 6 februari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.
Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse overheid

De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
De uiterste datum voor indienen van het beroep is 18 maart 2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Herbekestraat 71

Betreft:201985 / projectnummer OMV_2019093976 door Jan Kamermans namens Breko Nieuwbouw II BV BV gevestigd te Scheepvaartstraat 9 te 3356LL Papendrecht en de heer Jan Kamermans wonende te Scheepvaartweg 9 te 3356LL Papendrecht, gelegen Herbekestraat 71 - voor het scheepswerf

3.4.2°, 4.3.c)2°i), 6.4.1°, 15.1.1°, 16.3.1.1°, 17.1.2.1.3°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 42.2.1. en 42.2.2.

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 30 januari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Vergunde rubrieken:

- uitbreiding met/van:

het lozen van 40 m³/uur, 349 m³/dag en 7.182 m³/jaar bedrijfsafvalwater in

oppervlaktewater (3.4.2);

het stallen van 5 voertuigen (15.1.1);

de drijfkracht van compressoren met 18 kW tot in totaal 4 compressoren van

elk 10 kW (totaal 40 kW) (16.3.1.1);

scheepsherstellingswerf voor schepen met lengte van < 100 meter (42.2.1);

scheepsherstellingswerf voor schepen van meer dan 100 meter tot maximaal

135 meter (42.2.2);

de opslag van volgende brandbare en gevaarlijke producten:

- 3.300 liter oliën en vetten tot een totale opslag van 5.400 liter (6.4.1);

- 18.025 liter gassen in verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van

20.000 liter (17.1.2.1.3);

- 800 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen tot een totale opslag

van 2.500 liter (17.4);

- wijziging door/van:

vermindering van de drijfkracht van een verfspuitinstallatie met 160 kW tot

een geïnstalleerde totale drijfkracht van 40 kW (4.3.c.2.i);

vermindering van de opslag van volgende gevaarlijke stoffen:

- 1,76 ton gasolie tot een totale opslag van 4,95 ton (17.3.1.1.1.b);

het schrappen uit de vergunning van volgende activiteiten en rubrieken:

30 / 34

- mechanische houtbewerkingstoestellen van 32,34 kW onder rubriek

19.3.1.b;

- de opslag van 6.120 liter gassen in vaste reservoirs onder rubriek

17.1.2.2.2.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse overheidDe procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
De uiterste datum voor indienen van het beroep is 18/03/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Fietspadenproject Hemiksem

Betreft:201983 / projectnummer OMV_2019084300 door de heer Bart Van Camp wonende te Rijnkaai 3 te 2000 Antwerpen, gelegen Den Haaglaan 126, 128, 132, 136, 142 en 164 - voor het Fietspadenproject Hemiksem - deel 4

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 30 januari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse overheidDe procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
De uiterste datum voor indienen van het beroep is 17 maart 2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Landbouwweg 9

Betreft:201979 / projectnummer OMV_2019096859 door mevrouw Aminata N' Diaye met als contactadres Steynstraat 113 bus b1 te 2660 Antwerpen en de heer Kris Hoffelinck met als contactadres Steynstraat 113 bus b1 te 2660 Antwerpen, gelegen Landbouwweg 9 - voor het verbouwing, renovatie en uitbreiding van een gezinswoning

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 6 februari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij De Vlaamse overheidDe procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
De uiterste datum voor indienen van het beroep is 21/03/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Mastbosweg 57

Betreft:2019132 / projectnummer OMV_2019162601 door mevrouw Ann Thaels wonende te de Bosschaertlei 104 te 2620 Hemiksem, gelegen Mastbosweg 57 - voor het verbouwen woning

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 17 februari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincieDe procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
De uiterste datum voor indienen van het beroep is 24/03/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

K. de Backerstraat 54

Betreft:202010 / projectnummer OMV_2020010764 door Said Ben Sliman Ghomari wonende te karel de backerstraat 54/0 te 2620 Hemiksem, gelegen K. de Backerstraat 54 - voor het Gevel bepleisteren met crepi

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 17 februari 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincieDe procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
De uiterste datum voor indienen van het beroep is 24/03/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Herbekestraat 55

Betreft:202019 / projectnummer OMV_2020007986 door Johan Claus namens VISSER & SMIT HANAB NV gevestigd te Langerbruggekaai 3 te 9000 Gent, gelegen Herbekestraat 55 - voor het bronbemaling

53.2.2°a)

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 17 februari 2020
Inhoud: Er werd akte genomen van de melding. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse overheidDe procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
 • de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 • het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
 • de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
De uiterste datum voor indienen van het beroep is 24/03/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert