Menu

Bekendmaking omgevingsvergunningen

Op deze pagina worden de beslissingen naar aanleiding van de aanvraag van omgevingsvergunningen openbaar gepubliceerd.


Kerkstraat 42

Betreft:202070 / projectnummer OMV_2020091465 door de heer Christof Aerts wonende te Kardinaal Cardijnlaan 60/c te 2630 Aartselaar en mevrouw Eef Loeys wonende te Kardinaal Cardijnlaan 60/c te 2630 Aartselaar, gelegen Kerkstraat 42 - voor het bouw eengezinswoning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 21 september 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

28/10/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING VAN VLAAMSE MINISTER IN BEROEP OVER EEN OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING

VAN EEN BESLISSING VAN VLAAMSE MINISTER IN BEROEP

OVER EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Door de gemeente Hemiksem

Gegevens over de bevoegde overheid Vlaams Minister
Gegevens over de aanvrager/exploitant
Aanvrager Siegfried Vanhevel namens ELECTRABEL NV gevestigd te Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel
Heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

OMV nummer 2019020452

Gegevens over de inrichting

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden

Adolf Greinerstraat 139

Kadastrale gegevens

sectie C nrs. 242W25, 516M, 557G4, 593B, 597F, afdeling 17V, 23P2, 23C2, 31T3, 31F4, 31C4, 59C3

Omschrijf in het algemeen

Bouw 4 windturbines gewijzigd naar bouw van 2 windturbines (OMV wijzigingsverzoek)

Rubrieken

Volgende rubrieken worden aangevraagd:
Rubriek Omschrijving Gevraagd voor
12.2.2° Twee transformatoren 13000 KVA
20.1.6.1°c) Twee windturbines 9000 KW

Werken

Volgende werken worden aangevraagd:

Elektriciteitskabel ter connectie van windturbine met net/aansluitingscabine

Elektriciteitskabel ter connectie van windturbine met net/aansluitingscabine

Werkplatform ter oprichting en onderhoud van windturbine

Windturbine met bijhorende fundering

Elektrische aansluitingscabine ter connectie van windturbines met het net

Werkplatform ter oprichting en onderhoud van windturbine

Werkplatform ter oprichting en onderhoud van windturbine

Elektriciteitskabel ter connectie van windturbines met het distributienet

Windturbine met bijhorende fundering

Klasse Klasse 1
Gegevens over de beslissing

Datum van het besluit: 21 september 2020

De vergunning werd vergund voor wat de volgende onderdelen betreft:

Vergunde rubrieken:

Rubriek Omschrijving Vergund voor
12.2.2° Twee transformatoren 13000 KVA
20.1.6.1°c) Twee windturbines 9000 KW
Vergunde stedenbouwkundige handelingen
Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden
Meer informatie over dit besluit bij de hierna genoemde dienst van de gemeente Technische dienst
adres Sint-Bernardusabdij 1 2620 Hemiksem
telefoonnr. en eventueel e-mailadres 03 288 26 63 sven.vangyseghem@hemiksem.be
Het besluit ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst van 29 september tot en met 28 oktober 2020. Dit onverminderd de regelgeving van de openbaarheid van bestuur.
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

Namens het college van burgemeester en schepenen:
algemeen directeur, 

Luc Schroyens

burgemeester,

Luc Bouckaert

Ketinglei 44

Betreft:202074 / projectnummer OMV_2020095852 door Glenn Peeters namens ALGEMEEN BOUWBEDRIJF CONSTRUMAX BVBA gevestigd te Herman De Nayerstraat 11/G te 2550 Kontich en de heer Glenn Peeters wonende te Herman De Nayerstraat 11G te 2550 Kontich, gelegen Ketinglei 44 - voor het bouw meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 28 september 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

04/11/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Groenenhoekweg 2

Betreft:202088 / projectnummer OMV_2020118439 door Yasar Yildirim wonende te Heuvelstraat 96 te 2620 Hemiksem, gelegen Groenenhoekweg 2 - voor het aanleg van een zwembad
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 28 september 2020
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

04/11/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Pompstraat 17

Betreft:202090 / projectnummer OMV_2020122303 door de heer hakan halac wonende te Pompstraat 17 te 2620 Hemiksem, gelegen Pompstraat 17 - voor het bouw dakverdieping met dakkapel
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 28 september 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

04/11/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bronweg - Schelleakker - Tweebergenstraat

Betreft:20201 / projectnummer OMV_2020085513 door Jessica De Lannoy namens Bouwonderneming Vooruitzicht NV gevestigd te Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen en Erik Koeklenberg namens ROKUFIN BVBA gevestigd te Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen, gelegen Bronweg 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kleiputweg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Schelleakker 11, 15, 5, Tweebergenstraat 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 - voor het bijstelling verkaveling
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 5 oktober 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

11/11/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Europalaan 18

Betreft:202078 / projectnummer OMV_2020022384 door de heer Grim Verschueren wonende te Europalaan 18 te 2620 Hemiksem, gelegen Europalaan 18 - voor het aanbouwen terras op eerste verdieping
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 5 oktober 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

11/11/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Kerkeneinde 9

Betreft:202091 / projectnummer OMV_2020125064 door Gerda Hadermann wonende te Kerkeneinde 9 te 2620 Hemiksem, gelegen Kerkeneinde 9 - voor het Bouwen van een carport
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 12 oktober 2020
Inhoud: De akte is ongegrond.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingenDe uiterste datum voor indienen van het beroep is

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info:

18/11/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Gemeenteplaats 19

Betreft:202093 / projectnummer OMV_2020128557 door Guido Keirsmaekers wonende te Gemeenteplaats 19 te 2620 Hemiksem, gelegen Gemeenteplaats 19 - voor het Bouwen van een tuinhuis
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 12 oktober 2020
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingenDe uiterste datum voor indienen van het beroep is

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info:

18/11/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bronweg - Schelleakker

Betreft:202080 / projectnummer OMV_2020106295 door Jessica De Lannoy namens Bouwonderneming Vooruitzicht NV gevestigd te Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen en Erik Koeklenberg namens ROKUFIN BVBA gevestigd te Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen, gelegen Bronweg 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8 en Schelleakker 11 - voor het bouwen van 8 eengezinswoningen
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 19 oktober 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

25/11/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bronweg

Betreft:202081 / projectnummer OMV_2020106365 door Jessica De Lannoy namens Bouwonderneming Vooruitzicht NV gevestigd te Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen en Erik Koeklenberg namens ROKUFIN BVBA gevestigd te Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen, gelegen Bronweg 9-11-13-15 - voor het bouwen van 4 eengezinswoningen
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 19 oktober 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

25/11/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Valkenisseweg 10

Betreft:202083 / projectnummer OMV_2020080006 door mevrouw An Clauwaert wonende te Thonetlaan 110/1001 te 2050 Antwerpen en mevrouw Jolijn Van Mechelen wonende te Thonetlaan 110/1001 te 2050 Antwerpen, gelegen Valkenisseweg 10 - voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en bouwen van een zwemvijver
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 26 oktober 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

02/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Azaleaweg 16

Betreft:202084 / projectnummer OMV_2020114997 door de heer BRAM SLOOTMAECKERS wonende te Parklaan 33 te 2620 Hemiksem en mevrouw Lies GIJSBREGTS wonende te Parklaan 33 te 2620 Hemiksem, gelegen Azaleaweg 16 - voor het verbouwen eengezinswoning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 26 oktober 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

02/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Heuvelstraat 6

Betreft:202085 / projectnummer OMV_2020115678 door de heer Timothy Rooyackers wonende te Heuvelstraat 6 te 2620 Hemiksem, gelegen Heuvelstraat 6 - voor het bouw rijwoning na afbraak bestaand gebouw
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 9 november 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

16/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Asterlaan 21

Betreft:202086 / projectnummer OMV_2020112433 door de heer hans baillieul wonende te Depotstraat 33 te 2620 Hemiksem en mevrouw tine offeciers wonende te Depotstraat 33 te 2620 Hemiksem, gelegen Asterlaan 21 - voor het bouw eengezinswoning + putboring en bronbemaling 53.2.2°a) en 55.1.1°
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 9 november 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

16/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Provinciale steenweg 72

Betreft:202089 / projectnummer OMV_2020086790 door de heer Dennis Coeck wonende te Provinciale steenweg 72 te 2620 Hemiksem en mevrouw Wendy Vercauteren wonende te Provinciale steenweg 72 te 2620 Hemiksem, gelegen Provinciale steenweg 72 - voor het verbouwen eengezinswoning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 9 november 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

16/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Jan Sanderslaan 57

Betreft:202092 / projectnummer OMV_2020127659 door Tim Smits wonende te Jan Sanderslaan 57 te 2620 Hemiksem, gelegen Jan Sanderslaan 57 - voor het Bouwen van een garage
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 9 november 2020
Inhoud: De melding is ongegrond.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingenDe uiterste datum voor indienen van het beroep is

16/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Parklaan 52

Betreft:202094 / projectnummer OMV_2020128869 door de heer Tom Tielemans wonende te Parklaan 52 te 2620 Hemiksem, gelegen Parklaan 52 - voor het uitbreiden eengezinswoning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 23 november 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

30/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Varenstraat 156

Betreft:202095 / projectnummer OMV_2020131533 door Ashley Vindevogel wonende te Den Haaglaan 15 te 2660 Antwerpen, gelegen Varenstraat 156 - voor het aanleg zwembad
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 23 november 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

30/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Jan Sanderslaan 89

Betreft:202096 / projectnummer OMV_2020131826 door Katrien Gyssels wonende te Jan Sanderslaan 89 te 2620 Hemiksem en de heer Tom Van de Brul wonende te Jan Sanderslaan 89 te 2620 Hemiksem, gelegen Jan Sanderslaan 89 - voor het verbouwen woning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 23 november 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

30/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Valkenisseweg 4

Betreft:2020109 / projectnummer OMV_2020145003 door Yasmin Van Oostveldt wonende te Valkenisseweg 4 te 2620 Hemiksem, gelegen Valkenisseweg 4 - voor het vellen van 1 boom
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 23 november 2020
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen


De uiterste datum voor indienen van het beroep is

30/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Assestraat 8

Betreft:2020111 / projectnummer OMV_2020147088 door Nele Deklerck wonende te Assestraat 8 te 2620 Hemiksem, gelegen Assestraat 8 - voor het vellen van 2 bomen
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 23 november 2020
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingenDe uiterste datum voor indienen van het beroep is

30/12/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert