Menu

Bekendmaking omgevingsvergunningen

Op deze pagina worden de beslissingen naar aanleiding van de aanvraag van omgevingsvergunningen openbaar gepubliceerd.


Kleiputweg 7

Betreft:202037 / projectnummer OMV_2020043515 door Jessica De Lannoy namens Bouwonderneming Vooruitzicht NV gevestigd te Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen en de heer Erik Koeklenberg wonende te Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen, gelegen Kleiputweg 7 - voor het bouw appartementsgebouw
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 25 mei 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

30/06/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

UNO-laan 136

Betreft:201998 / projectnummer OMV_2019126085 door Attilio De Laet namens DE LAET BEHEER Comm.VA gevestigd te Antwerpsesteenweg 319 te 2070 Zwijndrecht, gelegen UNO-Laan 136 - voor het bouw meergezinswoning met garages en bergplaatsen
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 23 april 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna Raad genoemd) door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder, de exploitant of de persoon die de melding heeft verricht;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als die instantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

De persoon aan wie kan worden verweten dat hij een voor hem nadelige vergunningsbeslissing niet heeft bestreden door middel van het georganiseerd administratief beroep bij de deputatie wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden.

Indien het college van burgemeester en schepenen heeft nagelaten een uitdrukkelijke beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt zij geacht te hebben verzaakt aan haar recht om zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen. Let op: het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 bepaalt bijzondere regels voor o.a. de beroepstermijn bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ten gevolge van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid omwille van COVID-19.

De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Contactgegevens van de Raad:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Ellips-gebouw

Koning Albert II – laan 35 bus 81

1030 Brussel

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

14/07/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Lindelei 69

Betreft:202038 / projectnummer OMV_2020043488 door Ismail Ilter namens ELLI-BOUWMARKT BVBA gevestigd te Lindelei 69 te 2620 Hemiksem, gelegen Lindelei 69 - voor het buitenaanleg en compartimentering voor een handelspand

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 8 juni 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij  de deputatie van de provincieDe procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door:
- de vergunningsaanvrager,
- de vergunninghouder of de exploitant; h
- et betrokken publiek;
- de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

- het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

- de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

- de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is 15/07/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Lindelei 118


Betreft:202041 / projectnummer OMV_2020051948 door Paul Van Polfliet wonende te Lindelei 118 te 2620 Hemiksem, gelegen Lindelei 118 - voor het vellen van 1 boom
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit: 8 juni 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provinci.De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door:
- de vergunningsaanvrager,
- de vergunninghouder of de exploitant;
- het betrokken publiek;
- de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

- het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

- de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

- de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is 15/07/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Azaleaweg 19

Betreft:202046 / projectnummer OMV_2020060564 door Steve Van Goethem wonende te Azaleaweg 19 te 2620 Hemiksem, gelegen Azaleaweg 19 - voor het bouw zwembad + bijgebouw.

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 8 juni 2020.
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.


U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info


De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

-het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

-het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

-het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen


De uiterste datum voor indienen van het beroep is 15/07/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Adolf Greinerstraat 14

Betreft:202040 / projectnummer OMV_2020036437 door Michiel Ceulemans namens UMICORE NV met als contactadres Adolf Greinerstraat 14 te 2660 Antwerpen, gelegen Adolf Greinerstraat www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- het college van burgemeester en schepenen van Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.

- de deputatie van de provincie Antwerpen, Koninging Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

- de volgende referentie: OMV_2020036437

- de redenen waarom u beroep aantekent;

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;

- of u gehoord wenst te worden.

(*) Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 37511109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020036437. En voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is 21/07/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Heiligstraat 195

Betreft:202036 / projectnummer OMV_2020041363 door mevrouw ASSIA EL GHAZY wonende te Heiligstraat 195 te 2620 Hemiksem, gelegen Heiligstraat 195 - voor het verbouwen woning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 29 juni 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

04/08/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Heuvelstraat 7

Betreft:202039 / projectnummer OMV_2020047563 door de heer Bayram PARLAK wonende te Daniël Baginierlaan 40 te 2660 Antwerpen, gelegen Heuvelstraat 7 - voor het regularisatie appartementsgebouw met handelsruimte
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 29 juni 2020
Inhoud: De vergunning wordt geweigerd.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

04/08/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Groenenhoekweg 4

Betreft:202045 / projectnummer OMV_2020052117 door de heer Bob Spanoghe wonende te Groenenhoekweg 4 te 2620 Hemiksem, gelegen Groenenhoekweg 4 - voor het vellen van 1 boom
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 29 juni 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

04/08/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Gemeenteplaats 58

Betreft:202053 / projectnummer OMV_2020064634 door thomas DE CEUSTER namens Slagerij De Ceuster BV gevestigd te Gemeenteplaats 58 te 2620 Hemiksem en de heer thomas DE CEUSTER wonende te Gemeenteplaats 58 te 2620 Hemiksem, gelegen Gemeenteplaats 58 - voor de slagerij 3.4.1°a), 16.3.2°a) en 45.4.d)

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 29 juni 2020
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

04/08/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Lelielaan 33

Betreft:202042 / projectnummer OMV_2020057743 door de heer Thomas Thomas Reyntiens wonende te Pauwenlaan 17 te 2660 Antwerpen, gelegen Lelielaan 33 - voor het bouw eengezinswoning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 juli 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

21/08/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Nijverheidsstraat 25

Betreft:202048 / projectnummer OMV_2020064065 door de heer Kris Geelen wonende te Nijverheidsstraat 25 te 2620 Hemiksem, gelegen Nijverheidsstraat 25 - voor het renovatie zijgevel
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 juli 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

21/08/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Tulpenlaan 16

Betreft:202055 / projectnummer OMV_2020077761 door Olivier Beyaert wonende te Tulpenlaan 16 te 2620 Hemiksem, gelegen Tulpenlaan 16 - voor het Plaatsen van een dakkapel
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 juli 2020
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Beroepsmogelijkheid U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen


De uiterste datum voor indienen van het beroep is

21/08/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Jan Sanderslaan 71

Betreft:202060 / projectnummer OMV_2020083101 door Robert Genyn wonende te Jan Sanderslaan 71 te 2620 Hemiksem, gelegen Jan Sanderslaan 71 - voor het zorgwonen
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 13 juli 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Beroepsmogelijkheid U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen


De uiterste datum voor indienen van het beroep is

21/08/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Jan Sanderslaan 73

Betreft:202047 / projectnummer OMV_2020050435 door de heer Dario Schuerwegen wonende te Watermolenlaan 4 te 2660 Antwerpen en mevrouw Enya Michielsen wonende te Edmond de Coussemakerstraat 3/32 te 2050 Antwerpen, gelegen Jan Sanderslaan 73 - voor het verbouwen woning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 27 juli 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

02/09/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Schelleakker 88

Betreft:202049 / projectnummer OMV_2020064825 door Dirk Verelst wonende te Schelleakker 88 te 2620 Hemiksem, gelegen Schelleakker 88 - voor het Vervangen van garagepoort (ombouw van garage naar handelszaak)
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 27 juli 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

02/09/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Lindelei 123

Betreft:202050 / projectnummer OMV_2020061890 door de heer Jochem Bartels wonende te Lindelei 123 te 2620 Hemiksem, gelegen Lindelei 123 - voor het bouw garage + berging
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 27 juli 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

02/09/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Rode Kruisplein zn

Betreft:202044 / projectnummer OMV_2020056434 door Paul Van Esbroeck namens GERCA Comm.VA gevestigd te Kwakkelstraat 61 te 9190 Stekene, gelegen Rode Kruisplein ZN - voor het bouwen van 34 prefabgarages
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 27 juli 2020
Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

02/09/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert

Wijngelagweg 44

Betreft:202066 / projectnummer OMV_2020087829 door Olivier Biot met als contactadres Wijngelagweg 44 te 2620 hemiksem, gelegen Wijngelagweg 44 - voor het plaatsen dakkappellen
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 27 juli 2020
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Beroepsmogelijkheid U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
De uiterste datum voor indienen van het beroep is

02/09/2020

De burgemeester

Luc Bouckaert