Menu

Bekendmaking omgevingsvergunningen

Op deze pagina worden de beslissingen naar aanleiding van de aanvraag van omgevingsvergunningen openbaar gepubliceerd.


Bouwerijstraat 127

Betreft:2020136 / projectnummer OMV_2020170227 door Osman Tuzkapi wonende te Bouwerijstraat 127 te 2620 Hemiksem, gelegen Bouwerijstraat 127 - voor het isoleren gevels + aanbrengen crepi
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 15 februari 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

24/03/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Dycklaan 4

Betreft:2020138 / projectnummer OMV_2020173420 door mevrouw Inge Boeykens wonende te Van Dycklaan 4 te 2620 Hemiksem en de heer Koen Van Aert wonende te Van Dycklaan 4 te 2620 Hemiksem, gelegen Van Dycklaan 4 - voor het verbouwen woning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 15 februari 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

24/03/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bredestraat 31

Betreft:2020142 / projectnummer OMV_2020178259 door de heer Luc Kennes wonende te Kapelstraat 46 te 2627 Schelle, gelegen Bredestraat 31 - voor het bestemmingswijziging van een meergezinswoning naar eengezinswoning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 15 februari 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

24/03/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Tuitboslei 3

Betreft:2020144 / projectnummer OMV_2020178782 door de heer Werner Thijs wonende te Tuitboslei 3 te 2620 Hemiksem, gelegen Tuitboslei 3 - voor het vernieuwen hoofddak eengezinswoning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 22 februari 2021

Inhoud: De vergunning wordt verleend.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie


De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is 31/03/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Halfbunderweg 9

Betreft:20211 / projectnummer OMV_2021000859 door Emilienne Huys wonende te Halfbunderweg 9 te 2620 Hemiksem, gelegen Halfbunderweg 9 - voor het bouw zwembad
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 22 februari 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie


De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door:
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is 31/03/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

G. Gilliotstraat 1

Betreft:202120 / projectnummer OMV_2021026025 door Steven Dierickx namens de heer Francois De Cock wonende te Georges Gilliotstraat 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Georges Gilliotstraat 1 - voor het Plaatsing van een bovengrondse propaangastank van 2700L.
17.1.2.2.1°
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 22 februari 2021
Inhoud: De melding is ongegrond.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info:

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingenDe uiterste datum voor indienen van het beroep is 31/03/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Assestraat 13

Betreft:202116 / projectnummer OMV_2021024067 door Philippe Ooye wonende te assestraat 13 te 2620 hemiksem, gelegen Assestraat 13 - voor het wijzigen bergplaats naar garage
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 22 februari 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info


De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingenDe uiterste datum voor indienen van het beroep is

31/03/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Delvauxstraat 34

Betreft:20214 / projectnummer OMV_2021005017 door Jozef Leys wonende te Delvauxstraat 34 te 2620 Hemiksem, gelegen Delvauxstraat 34 - voor het vellen van een boom
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 22 februari 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

31/03/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Krokusweg 13

Betreft:202112 / projectnummer OMV_2020119385 door de heer Jarn Claes wonende te Distelvinklaan 15 te 2660 Antwerpen en mevrouw Lore Nauwelaerts wonende te Distelvinklaan 15 te 2660 Antwerpen, gelegen Krokusweg 13 - voor het verbouwing en uitbreiding van een vrijstaande eengezinswoning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 1 maart 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

14/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Jan Sanderslaan 154

Betreft:2020120 / projectnummer OMV_2020091963 door Luc Schroyens namens Hemiksem gevestigd te Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Jan Sanderslaan 154 - voor het slopen en bouwen van de gemeentelijke bassischool
12.2.1° en 32.2.2°
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 8 maart 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

14/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Valkenisseweg 10

Betreft:202126 / projectnummer OMV_2021032258 door mevrouw An Clauwaert wonende te Thonetlaan 110/1001 te 2050 Antwerpen, gelegen Valkenisseweg 10 - voor het bronbemaling
53.2.2°a)
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 8 maart 2021
Inhoud: er wordt akte genomen van de melding.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info


De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
De uiterste datum voor indienen van het beroep is

14/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Frans Blocklaan 1

Betreft:202128 / projectnummer OMV_2021034085 door de heer Geert Torfs wonende te Frans Blocklaan 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Frans Blocklaan 1 - voor het bronbemaling
53.2.2°a)
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 8 maart 2021
Inhoud: de melding is ongegrond. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info


De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingenDe uiterste datum voor indienen van het beroep is

14/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Bosstraat 6 en 8

Betreft:202129 / projectnummer OMV_2021034247 door Koen Mols namens ALGEMENE BOUWONDERNEMING V & M BV gevestigd te Kwade Weide (C) 6 te 2920 Kalmthout, gelegen Bosstraat 6 en 8 - voor het bronbemaling
53.2.2°b)1°
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 8 maart 2021
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info


De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingenDe uiterste datum voor indienen van het beroep is

14/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

LAMIFIL NV - Frederik Sheidlaan ZN

Betreft:2020127 / projectnummer OMV_2020144418 door de heer Filip Goris wonende te Frederic Scheidlaan ZN te 2620 Hemiksem en Filip Goris namens LAMIFIL NV met als contactadres Frederik Sheidlaan ZN te 2620 Hemiksem, gelegen Bouwerijstraat - voor het slopen van een schouw
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 4 maart 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de Vlaamse overheid
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

17/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Wolf Oil - Gilliotstraat 52

Betreft:2020119 / projectnummer OMV_2020108412 door de heer Philippe Verellen wonende te Georges Gilliotstraat 52 te 2620 Hemiksem, gelegen Georges Gilliotstraat 52 en 60 - voor het Wolf Oil Corporation en Intercan verandering door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van smeermiddelen
12.3.2°, 16.3.2°b), 17.1.1.2°, 17.3.2.1.2.2° en 17.3.2.2.1°
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 4 maart 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de Vlaamse overheid
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

17/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Beukenlaan 2

Betreft:20219 / projectnummer OMV_2021011455 door Merijn De Cock wonende te Beukenlaan 2 te 2620 Hemiksem, gelegen Beukenlaan 2 - voor het uitbreiden van een eengezinswoning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 15 maart 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

21/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Hoogstraat 5

Betreft:202115 / projectnummer OMV_2021020469 door Ronald Veltmans wonende te Hoogstraat 5 te 2620 Hemiksem, gelegen Hoogstraat 5 - voor het isoleren voorgevel
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 15 maart 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

21/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Nieuwstraat 11

Betreft:202118 / projectnummer OMV_2021024324 door de heer Jozef Dieltjens wonende te Nieuwstraat 11 te 2620 Hemiksem, gelegen Nieuwstraat 11 - voor het bouwen zadeldak op eengezinswoning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 22 maart 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

28/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Schelleakker 4

Betreft:202122 / projectnummer OMV_2021027845 door Michaël Reyniers wonende te Schelleakker 4 te 2620 Hemiksem, gelegen Schelleakker 4 - voor het vervangen van garagepoort door raam
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 22 maart 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

28/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Georges Gilliotstraat 1

Betreft:202136 / projectnummer OMV_2021043676 door Steven Dierickx namens de heer Francois De Cock wonende te Georges Gilliotstraat 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Georges Gilliotstraat 1 - voor het Plaatsing van een bovengrondse propaangastank van 2700L
17.1.2.2.1°
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 22 maart 2021
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info


De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
De uiterste datum voor indienen van het beroep is

28/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Arendweg 4

Betreft:202135 / projectnummer OMV_2021041972 door Heidi Van Hove wonende te Arendweg 4 te 2620 Hemiksem, gelegen Arendweg 4 - voor het bouw tuinhuis
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 22 maart 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info


De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
De uiterste datum voor indienen van het beroep is

28/04/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Delvauxstraat 11

Betreft:202117 / projectnummer OMV_2021023889 door de heer Michaël De Coninck wonende te Delvauxstraat 11 te 2620 Hemiksem, gelegen Delvauxstraat 11 - voor het verbouwen eengezinswoning
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 29 maart 2021
Inhoud: De vergunning wordt verleend. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij

de deputatie van de provincie
De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; het betrokken publiek; de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrecht niet om advies werd verzocht;

de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is

05/05/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Tulpenlaan 1

Betreft:202140 / projectnummer OMV_2021050293 door Bart Kuykens wonende te Tulpenlaan 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Tulpenlaan 1 - voor het aanleg zwembad
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 29 maart 2021
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding. Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info


De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
De uiterste datum voor indienen van het beroep is

05/05/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Tweebergenstraat 14 en 16

Betreft:202141 / projectnummer OMV_2021050789 door Sophie D'Hulst namens DHULST' NV gevestigd te Antwerpsesteenweg 65 te 2500 Lier, gelegen Tweebergenstraat 14 en 16 - voor het bronbemaling
53.2.2°a)
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 29 maart 2021
Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding.Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info


De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
De uiterste datum voor indienen van het beroep is

05/05/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Frans Blocklaan 1

Betreft:202142 / projectnummer OMV_2021051260 door de heer Geert Torfs wonende te Frans Blocklaan 1 te 2620 Hemiksem, gelegen Frans Blocklaan 1 - voor het bronbemaling
53.2.2°a)
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.
Datum van het besluit 29 maart 2021
Inhoud: Er wordt akte genomen van de meldingHet dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel


U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.


Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).


U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • -200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • -100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.


Meer info


De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • -het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • -het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • -het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen
De uiterste datum voor indienen van het beroep is

05/05/2021

De burgemeester

Luc Bouckaert

Louis De Schepperlaan 2

Betreft:202151 / projectnummer OMV_2021061013 door Rob Christensen met als contactadres Louis De Schepperlaan 2 te 2620 Hemiksem, gelegen Louis De Schepperlaan 2 - voor het Bouwen van een tuinhuis

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 19 april 2021

Inhoud: De vergunning wordt verleend.


Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen


De uiterste datum voor indienen van het beroep is
26/05/2021


De burgemeester
Luc Bouckaert

Moerelei 2

Betreft:202149 / projectnummer OMV_2021059451 door Luc Bouckaert wonende te Moerelei 2 te 2620 Hemiksem, gelegen Moerelei 2 - voor het vellen van een boom

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 19 april 2021

Inhoud: De vergunning wordt verleend.


Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

 • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
 • het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen


De uiterste datum voor indienen van het beroep is
26/05/2021


De burgemeester
Luc Bouckaert

Tulpenlaan 32

Betreft:202156 / projectnummer OMV_2021061452 door Bjorn Van Cauwenbergh wonende te Tulpenlaan 32 te 2620 Hemiksem, gelegen Tulpenlaan 32 - voor het bronbemaling

53.2.2°a)
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 26 april 2021

Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding.


Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in
- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

De uiterste datum voor indienen van het beroep is
02/06/2021


De burgemeester
Luc Bouckaert

Kerkeneinde 75

Betreft:202155 / projectnummer OMV_2021060702 door de heer Rahmatullah AKHONDZADAH wonende te Neeroetersesteenweg 37 te 3640 Kinrooi, gelegen Kerkeneinde 75 - voor het Bronbemaling

53.2.2°a)
De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 26 april 2021

Inhoud: Er wordt akte genomen van de melding.


Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in
- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

De uiterste datum voor indienen van het beroep is
02/06/2021


De burgemeester
Luc Bouckaert

Kerkstraat 40

Betreft:202132 / projectnummer OMV_2021035429 door mevrouw Emilie Curvers wonende te Wouwerstraat 35 te 2620 Hemiksem en de heer Hendrik Van Snick wonende te Wouwerstraat 35 te 2620 Hemiksem, gelegen Kerkstraat 40 - voor het bouw eengezinswoning + carport/tuinberging

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 26 april 2021

Inhoud: De vergunning wordt verleend.


Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie

De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
• de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
• het betrokken publiek;
• de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
• het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;
• de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
• de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is
02/06/2021


De burgemeester
Luc Bouckaert

Depotstraat 21

Betreft:202121 / projectnummer OMV_2021027067 door mevrouw Evelien Vansant wonende te Nieuwstraat 82 te 2620 Hemiksem en de heer Jonas De Clercq wonende te Nieuwstraat 82 te 2620 Hemiksem, gelegen Depotstraat 21 - voor het verbouwen eengezinswoning + bouw tuinhuis

De burgemeester heeft de eer U ter kennis te brengen dat een beslissing werd genomen inzake hoger vermelde aanvraag.

Datum van het besluit 26 april 2021

Inhoud: De vergunning wordt verleend.


Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Tegen de beslissing kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie

De procedure wordt bepaald door het Vlaams reglement betreffende de omgevingsvergunning
Het beroep kan worden ingediend door
• de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
• het betrokken publiek;
• de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
• het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als hetten onrecht niet om advies werd verzocht;
• de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
• de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

De uiterste datum voor indienen van het beroep is
02/06/2021


De burgemeester
Luc Bouckaert