Menu

Wettelijk samenwonen

Wettelijke samenwoning is een - haast volwaardig - alternatief voor het huwelijk. Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je, net als gehuwden, een zekere juridische bescherming van jouw woning, de gezinslasten en de eigendom van goederen.

Naast de wettelijke registratie blijft het echter raadzaam om het samenwonen ook bij een notaris te laten vastleggen in een notarieel samenlevingscontract.

Wanneer je reeds wettelijk samenwoont kan je hier ook het attest van samenwoning opvragen via het digitaal loket.

Vraag het attest wettelijke samenwoning op e-loket

Voor wie

Wettelijke samenwoonst geldt voor iedereen in België die een woning met iemand wil delen, niet alleen voor koppels. Je kan dus ook wettelijk gaan samenwonen met een familielid of iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt. 

Ook personen zonder wettelijk verblijf kunnen in aanmerking komen voor het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoonst.

Voorwaarden

Beide contractanten moeten ongehuwd zijn en niet gebonden door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning. Ze moeten juridisch bekwaam zijn om contracten af te sluiten (bekwaam zijn betekent in de eerste plaats dat zij meerderjarig moeten zijn).

Het ligt voor de hand dat zij ook op eenzelfde adres moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Voor personen zonder wettelijk verblijf zal een onderzoek worden ingesteld naar de gemeenschappelijke verblijfplaats.

Procedure

De verklaring moet schriftelijk gebeuren, tegen ontvangstbewijs. Omdat het geschrift aan een aantal voorwaarden moet voldoen zal de dienst Burgerzaken een modelverklaring ter beschikking houden.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal nagaan of de voorwaarden vervuld zijn, en of de verklaring alle door de wet opgelegde gegevens vermeldt.

Gevolgen

Gezinswoning:

Belangrijk is dat de gezinswoning van wettelijk samenwonenden dezelfde bescherming geniet als de gezinswoning van gehuwden: zo zal die woning niet kunnen verkocht of gehypothekeerd worden zonder toestemming van de samenwonende door de partner die er alleen eigenaar van is. Indien die woning gehuurd is, zij het dan door slechts één van de partners en vóór de wettelijke samenwoning tot stand kwam, behoort de huur aan beide partijen.


Andere goederen:

Verder horen de samenwonenden, in verhouding tot hun materiële mogelijkheden, bij te dragen in de kosten voor het huishouden. Ook schulden die door één van beiden aangegaan worden ten behoeve van het gezin of de opvoeding van de kinderen verbinden ook de andere echtgenoot, behoudens wanneer die schuld buitensporig zou zijn in vergelijking met het gezinsinkomen.

Elke wettelijk samenwonende behoudt de goederen waarvan hij of zij eigenaar was vóór het samenlevingscontract en ook de inkomsten uit die goederen en de opbrengsten van zijn beroep. Goederen waarvan geen van beiden de eigendom kan bewijzen worden geacht in onverdeeldheid te zijn.

Hier is het belangrijk te weten dat indien de overlevende wettelijk samenwonende een erfgenaam is van de eerst overledene, die onverdeeldheid beschouwd wordt als een schenking ten aanzien van de reservataire erfgenamen, behoudens tegenbewijs.

Verder kunnen de partijen (niet verplicht) hun wettelijke samenwoning naar eigen goeddunken regelen door een overeenkomst. 

De overeenkomst mag echter niet in strijd zijn met de wet op de wettelijke samenwoning, de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, de regels met betrekking tot de erfopvolging, de openbare orde of de goede zeden.

Deze overeenkomst moet voor een notaris verleden worden. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal er melding van maken in het bevolkingsregister.

Kosten

De verklaring “wettelijk samenwonen” is gratis. Het boekje ‘wettelijk samenwonen’ kost 25 €.

Attest aanvragen

Omschrijving
Dit attest bevestigt dat 2 personen een verklaring van wettelijke samenwoning aflegden (overeenkomstig de wet van 23/11/1998).

Het getuigschrift vermeldt een aantal persoonlijke gegevens waaronder:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • datum verklaring van wettelijk samenwoning
  • plaats waar de verklaring is opgemaakt

Aanvragen

Wie?
Een van de beide partners die wettelijk samenwonen in Hemiksem.

Hoe?
Je vraagt het attest online aan via het digitaal loket. In de meeste gevallen ontvang je onmiddellijk het attest in je mailbox.

Je kan het attest ook schriftelijk of mondeling bij de dienst burgerzaken verkrijgen. 

Kosten
Dit attest is gratis.


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerkster
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 13/04/2020, 01/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020, 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu open