Menu

Naam

Het kind draagt ‘principieel’ de naam van de wettelijke vader.


Familienaam

Het kind draagt de naam van de wettelijke vader als:

 • het geboren is tijdens het huwelijk;
 • het geboren is binnen 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk van de moeder door overlijden, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, d.w.z. dat het kind de naam draagt van de gewezen echtgenoot van de moeder;
 • het kind geboren is uit een ongehuwde moeder of uit een moeder wiens huwelijk meer dan 300 dagen ontbonden is door overlijden, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, en een ongehuwde of niet meer gehuwde man het kind erkent voor de geboorte of in de geboorteakte.

Het kind draagt de naam van de moeder als het kind geboren is uit een ongehuwde moeder of uit een moeder wiens huwelijk meer dan 300 dagen ontbonden is door overlijden, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk.

Voornaam

De keuze van de voornaam of voornamen behoort toe aan de ouders. De ambtenaar van de Burgerlijke stand mag evenwel in de geboorteakte geen voornamen opnemen die aanleiding geven tot verwarring of die het kind of derden kunnen schaden.

Naamsverandering

Als je een gegronde reden hebt om je naam of voornaam te veranderen, kan je daartoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek richten aan de minister van Justitie.

Dit kan om volgende redenen.

 • op zichzelf genomen of samengenomen met de naam, belachelijk of hatelijk is, of dit is omdat hij manifest ouderwets is;
 • vreemd klinkend is;
 • tot verwarring aanleiding kan geven;
 • enkel veranderd wordt door de toevoeging of de weglating van een leesteken of een teken waardoor de uitspraak wordt veranderd (accent, koppelteken, umlaut…)
 • afgekort wordt;
 • veranderd wordt voor transsexualisme;

Meer inlichtingen:

 • bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Naamwijzigingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel. 02 542 67 03;
 • op de website www.just.fgov.be .

Naamsverbetering

Een fout in de geboorteakte kan alleen verbeterd worden na een vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg.

Dubbele familienaam

Dubbele familienaam voor minderjarige kinderen

Vanaf 1 juni 2014 kunnen Belgische kinderen de naam van hun moeder, de naam van hun vader of een dubbele naam dragen.

Mogelijkheden

Je kan samen voor al jouw gemeenschappelijke kinderen in de woonplaats van jouw kinderen een verklaring afleggen om hun naam te veranderen.

Je kinderen kunnen een van de volgende familienamen krijgen:

 • de naam van de moeder
 • de naam van de vader
 • een naam van de moeder gevolgd door een naam van de vader
 • een naam van de vader gevolgd door een naam van de moeder

Bijvoorbeeld:

Kinderen van de moeder Marie Jansen en de vader Geert Van Opstal kunnen een van de volgende namen krijgen:

 • Jansen
 • Van Opstal
 • Jansen Van Opstal
 • Van Opstal Jansen

Wanneer?

Je kan de verklaring afleggen:

 • tijdens de overgangsperiode van 1 juni 2014 tot 31 mei 2015
  of
 • binnen de drie maanden na de geboorte in geval een eerstvolgend kind na 1 juni 2014 wordt geboren.

Waar?

Bij het gemeentebestuur van de woonplaats van jouw kind(eren).

Wat breng je mee?

 • Beide ouders moeten aanwezig zijn en hun toestemming geven;
 • De identiteitskaarten van de beide ouders;
 • Het door beide ouders ingevulde en ondertekende formulier 'Verklaring op erewoord' dat je onderaan kan downloaden;

 • Indien je gemeenschappelijke kinderen hebt die in het buitenland geboren zijn: de geboorteaktes van deze kinderen.

Downloads

pdf

Voornaamwijziging

De wet van 18 juni 2018 hevelt de bevoegdheid van de minister van Justitie om te beslissen over verzoeken tot voornaamsverandering via Ministerieel Besluit over naar de ambtenaren van de burgerlijke stand met inwerkingtreding op 1 augustus 2018.


Een verzoek tot voornaamsverandering wordt vanaf heden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die drie maanden de tijd krijgt om het te beoordelen en de gerechtelijke antecedenten van de verzoeker na te gaan. Bij twijfel kan een niet-bindend advies aan de procureur des Konings te worden gevraagd. Het verzoek wordt definitief bij overschrijving ervan in de registers van de burgerlijke stand.

Ook transgenders kunnen een beroep doen op de ambtenaar van de burgerlijke stand voor een voornaamswijziging. Een loutere verklaring op eer dat betrokkene ervan overtuigd is dat het geslacht in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit volstaat.

Praktische richtlijnen nieuwe procedure


Wie kan gebruik maken van de procedure?
Enkel Belgen, erkende vluchtelingen of staatlozen kunnen een voornaamsverandering vragen, met uitzondering van de vreemdelingen die een verzoek indienen op basis van het gegeven dat zij geen voorna(a)m(en) hebben in het kader van hun nationaliteitsdossier (art. 15 of 21 WBN).

Welke ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd?
In beginsel van de gemeente waar de persoon op wie de voornaamsverandering betrekking heeft, is ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Personen die in het buitenland verblijven en niet meer ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, moeten zich richten tot de gemeente van laatste inschrijving.

Bij gebreke van enige huidige of vroegere inschrijving in de bevolkingsregisters, is Brussel bevoegd.

Wie dient het verzoek tot voornaamsverandering bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in?
Een meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan het verzoek zelf indienen. Hij kan – wanneer hij niet in persoon kan of wenst te verschijnen – ook een advocaat of een derde inschakelen. Wanneer een derde wordt ingeschakeld dient dit via authentieke en specifieke volmacht te gebeuren.

Voor niet-ontvoogde minderjarigen wordt het verzoek ingediend door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Wettelijk (art. 373 1e lid en 374 § 1 1e lid BW) volstaat het verzoek door één ouder (of meeouder). De omzendbrief vraagt voorzichtigheidshalve om de ouder die het verzoek alleen aflegt wel te ondervragen over het akkoord van de andere ouder en bij de minste twijfel dit op te vragen (een geschrift van welke aard ook kan volstaan). Zonder een dergelijk akkoord of het expliciet niet-akkoord van de andere ouder, dient het verzoek onontvankelijk te worden verklaard.

Het verzoek van één ouder volstaat uiteraard wel indien er geen afstammingsband ten opzichte van een andere ouder bestaat, de verzoekende ouder het exclusief ouderlijk gezag toegewezen kreeg, de andere ouder uit de ouderlijke macht werd ontzet, overleden is, afwezig verklaard, onbekwaam of in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven.

Hoe wordt het verzoek ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand?
Een in te vullen en te ondertekenen model van verzoek en van de bijkomende verklaring op eer (voor transgenders) werden gepubliceerd in de omzendbrief.

Omdat de voornamen voor Belgen in principe enkel worden vastgesteld door de akte van geboorte (decreet 6 fructidor jaar II en vanaf 1 januari 2019 nieuw art. 370/1 BW) dient volgens de omzendbrief de akte van geboorte te worden voorgelegd.

Indien de verzoeker in België werd geboren of de geboorteakte werd in België overgeschreven, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit zelf op. In de andere gevallen dient de verzoeker de geboorteakte zelf voor te leggen, indien nodig gelegaliseerd en beëdigd vertaald. Bij gebrek aan een geboorteakte kan de verzoeker volgens de omzendbrief de familierechtbank om een vonnis vragen dat de geboorteakte vervangt (art. 46 BW).

Hoe wordt het verzoek behandeld door de ambtenaar van de burgerlijke stand?
De ambtenaar van de burgerlijke stand moet een beslissing nemen binnen de drie maanden na de indiening van het verzoek.

Net als bij het opnemen van de voornamen in de akte van geboorte, dient de ambtenaar van de burgerlijke stand er op toe te zien dat de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot verwarring en zij de verzoeker of derden niet kunnen schaden. Voornamen die – op zichzelf beschouwd of samengenomen met de familienaam – belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend zijn, moeten worden geweigerd, net als voornamen die slechts uit één enkele letter of een opeenvolging van medeklinkers bestaan (omzendbrieven van 24 maart 1988 en 7 april 1989).

De ambtenaar van de burgerlijke stand dient een uittreksel uit het strafregister (art. 595 Wetboek van Strafvordering) op te vragen. Enkel definitieve veroordelingen voor zware inbreuken (misdaden, wanbedrijven tegen personen) of chronische of specifieke misdrijven (bv. aanmatiging van naam, oplichting, wanbedrijven tegen de openbare trouw) kunnen een belemmering vormen voor een voornaamsverandering.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan bij twijfel over de beoordeling van de wettelijke voorwaarden of de gerechtelijke antecedenten het niet-bindend advies vragen aan de procureur des Konings. Bij ontstentenis van een advies binnen de drie maanden na indienen van het verzoek, wordt dit geacht positief te zijn.

Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand de voornaamsverandering toestaat, schrijft hij deze over en zorgt voor de nodige randmeldingen. De voornaamsverandering gaat in vanaf datum van overschrijving. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze overschrijving afgeschaft en vervangen door de opmaak van een akte van voornaamsverandering in de DABS.

Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand de voornaamsverandering weigert (bv. op basis van een gebrek aan akkoord van de andere ouder, op basis van gerechtelijke antecedenten of omdat de gekozen voorna(a)m(en) niet aanvaardbaar worden geacht) wordt een weigeringsbeslissing opgesteld en te kennis gebracht van de verzoeker. Deze kan binnen de dertig dagen na kennisgeving van de weigering een beroep instellen bij de familierechtbank.

Welke zijn de specifieke regels voor transgenders?
Transgenders kunnen vanaf de leeftijd van 12 jaar met bijstand van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger of voogd ad hoc om de voornaamsverandering verzoeken. Een specifieke verklaring op eer vervangt het verzoek (model bijgevoegd bij de omzendbrief) en geeft recht op de voornaamsverandering. De gekozen voornaam moet wel in overeenstemming zijn met de innerlijk beleefde genderidentiteit, maar een advies vragen aan de procureur of een afweging van de gerechtelijke antecedenten mag niet.

De procedure tot wijziging van de registratie van het geslacht en de voornaamsverandering zijn twee aparte procedures elk resulterend in een eigen akte. Ze kunnen gelijktijdig gevoerd worden met als voordeel dat bv. de identiteitskaart slechts één maal hoeft vervangen te worden. Betrokkenen kunnen er echter ook voor opteren de procedures na elkaar te voeren in willekeurige volgorde.

Downloads

pdf
Model van verzoek.pdf
Grootte: 265 KB
pdf
omzendbrief.pdf
Grootte: 302 KB

Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerker
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten