Menu

Leegstand van woningen

Woningen en gebouwen staan soms gedurende lange tijd leeg. Als eigenaar van een dergelijk pand loop je niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar zie je misschien ook de waarde van het pand dalen door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leefomgeving en vormt een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning.

Sinds 1 januari 2010 zijn de bevoegdheden omtrent leegstand en de reeds geïnventariseerde leegstaande panden overgedragen van het Vlaamse gewest naar de gemeente. Elke gemeente is verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden. De gemeente Hemiksem heeft hiervoor een gemeentelijk leegstands- en belastingsreglement opgesteld.


Wanneer is een woning/gebouw leegstaand ?

Leegstaande woning

Een woning is elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande (bv. eengezinswoning, appartement, studentenkamer). Een woning is leegstaand indien ze gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt.

Leegstaand gebouw

Een gebouw is elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat. Een gebouw is leegstaand indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw blijkt uit de stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning.

Begrip zakelijk gerechtigde

Er wordt regelmatig gesproken over ‘de eigenaar(s)’ van een woning of gebouw, hiermee wordt de zakelijk gerechtigde mee bedoeld.

De zakelijk gerechtigde is de persoon die beschikt over:

  • de volle eigendom
  • het recht van opstal
  • het recht van erfpacht
  • het vruchtgebruik

Hoe wordt leegstand vastgesteld ?

Indicaties van leegstand

Leegstand wordt vastgesteld op basis van een aantal indicaties, zoals het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister, het niet wind- en/of waterdicht zijn van een pand, een uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus, …

Dit zijn maar enkele van de mogelijke indicaties voor leegstand. Alle indicaties voor het vaststellen van leegstand kan je in het gemeentelijk leegstandsreglement vinden.

Administratieve akte

Op basis van bovenstaande definities en de indicaties van leegstand zal de technische medewerker het dossier zowel op administratief vlak als ter plaatse onderzoeken of het pand al dan niet leegstaat. Als de medewerker vaststelt dat het pand effectief leeg staat, wordt dit officieel vastgelegd in een administratieve akte. Deze administratieve akte wordt eveneens aan de eigenaar(s) bezorgd, samen met een fotodossier en een beschrijvend verslag ter motivering van de opname van je leegstaand pand in het leegstandsregister.

Gevolgen van leegstand

Op de woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen, geldt in principe het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht.

Recht van voorkoop

Het recht van voorkoop geeft de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente en in welbepaalde gevallen het OCMW de mogelijkheid om jouw woning of gebouw bij verkoop aan te kopen tegen de prijs die je bent overeengekomen met de koper. Deze instanties krijgen dus voorrang op de verkoop.

Sociaal beheersrecht

Het sociaal beheersrecht is bedoeld voor eigenaars die niet bereid zijn hun leegstaande woning op vrijwillige basis opnieuw op de woningmarkt te brengen. Bij uitoefening van het sociaal beheersrecht wordt een woning voor minstens 9 jaar in beheer gegeven aan de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie. Deze instantie zal de woning dan renoveren tot een kwaliteitsvolle woning en verder verhuren op de sociale woningmarkt aan de wettelijk vastgelegde huurprijzen. De termijn van 9 jaar kan verlengd worden om de kosten van de werkzaamheden te recupereren.

Hoe kan kan ik mijn pand laten schrappen ?

Een gebouw of woning kan worden geschrapt uit het leegstandsregister wanneer je kan bewijzen dat het pand gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden gebruikt werd overeenkomstig zijn functie.

Ook voor een woning moet je kunnen aantonen dat deze gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden bewoond werd. 

Voor een gebouw moet meer dan de helft van de totale oppervlakte gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden gebruikt zijn volgens de bestemming.

Vrijstellingen

In een aantal gevallen kan de eigenaar van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning vrijgesteld worden van betaling van de heffing.

Aanvraag vrijstelling

Je kan een vrijstelling aanvragen via het aanvraagformulier dat het gemeentebestuur jaarlijks opstuurt. Hiervoor dien je dit aanvraagformulier behoorlijk ingevuld en ondertekend terug te sturen vóór de daarin vermelde datum, samen met de nodige bewijsstukken (bijvoorbeeld verblijf in een rusthuis, stedenbouwkundige vergunning …). Binnen de 2 maanden na indiening van je aanvraag zal je op de hoogte gebracht worden van de beslissing. Indien de aanvraag tot vrijstelling aanvaard wordt, hoef je geen leegstandsheffing te betalen. Indien de aanvraag daarentegen geweigerd wordt, zal je een aanslagbiljet ontvangen met het bedrag van de te betalen belasting.

Heffing

De gemeente Hemiksem heeft een heffingsreglement op leegstaande woningen en gebouwen. Indien de leegstand blijft aanhouden, zal je dus belast worden op het langdurig laten leegstaan van je onroerend goed. Deze heffing moet voor de 1e maal betaald worden op het moment dat de woning of het gebouw 12 maanden is opgenomen in het leegstandsregister.

Bedrag leegstandsheffing

De bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemmen overeen met de index van december 2009. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEX-indexcijfer van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat.

Betaling leegstandsheffing

De heffing moet betaald worden door de eigenaar(s). Als het pand eigendom is van meerdere personen, wordt de heffing verrekend in verhouding tot ieders aandeel. Indien je een heffing moet betalen ontvang je een aanslagbiljet, met daarop het bedrag van de heffing. De heffing betaal je binnen de 2 maanden na het verzenden van het aanslagbiljet.

Beroep tegen leegstandsheffing

Het is mogelijk bezwaar in te dienen tegen de leegstandsheffing. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Hemiksem. Indien je hierover gehoord wil worden, moet je dat vermelden in het bezwaarschrift. Het college van burgemeester en schepenen doet een uitspraak binnen de 6 maanden vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift.

Klik hier voor de gemeenteraadsbeslissing over belasting op leegstand


Contact

Administratie Technische Dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten