Menu

Coördinator uitvoerende technische diensten B 4-5

De coördinator uitvoerende technische diensten ontvangt opdrachten van en rapporteert aan de directeur technische diensten en is hier tevens verantwoording aan verschuldigd.

Analyseren en opvolgen van de uit te voeren werken in eigen regie. Opmaak van een planningssysteem en jaarplanning in samenspraak met directeur en diensthoofden groendienst en patrimonium.

Dagelijkse sturing van de diensthoofden en leiding van werkliedenpersoneel wegen en magazijn.


Kennisvereisten

diploma : professionele bachelor of gelijkwaardig (technisch)

werkervaring (leidinggeven/coördineren) : min. 5 jaar (attesten vorige werkgevers die dit bevestigen)

 • goede technische kennis van bouwkunde, HVAC, elektriciteit, sanitair en gereedschappen
 • goede PC-kennis
 • algemene kennis van de wetgeving op de arbeidsveiligheid
 • algemene kennis van materialen en gereedschappen
 • algemene kennis van de werking en de organisatie van de gemeentelijke diensten

Profiel en competenties

Profiel

 • In planning brengen van alle meldingen en klachten
 • Opvolgen van de werken uitgevoerd door eigen mensen en terugkoppelen naar de melder
 • Organisatie van de planning en toekomst gericht denken
 • Opvolging van preventiebeheer en technische controles
 • Nacalculatie i.v.m. kosten en werkuren
 • Nazicht op de wetgeving
 • Instaan voor dienstverlening en informatieverstrekking op het terrein
 • Instaan voor opvolging afwezigheden en overuren van het werkliedenbestand
 • Aandacht voor de veiligheidsaspecten bij de werking van de dienst
 • Rationeel met middelen
 • Motiveren en begeleiden van diensthoofden en werklieden waar nodig

Verruimende vermeldingen:

 • deze functiebeschrijving en –profiel is niet beperkend, en kan te allen tijde worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen de gemeente
 • uitvoeren van alle taken vereist voor de vlotte werking van de afdeling
 • continuïteit van de afdeling verzekeren tijdens de afwezigheid van de collega’s
 • uitwisselen van informatie met collega’s van andere afdelingen teneinde de werking van de afdeling te optimaliseren
 • bereid zijn om vernieuwingen te introduceren en te begeleiden bij de medewerkers
 • bereid zijn om buiten de kantooruren te werken
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B

Profiel/Competenties :

kunnen leidinggeven: medewerkers motiveren, delegeren, controleren ...;

 • kunnen plannen en organiseren van het eigen werk en werk van de andere medewerkers
 • bemiddelende vaardigheden
 • cijfervaardigheid
 • technisch inzicht
 • kunnen inschatten van werkomvang
 • zelfstandig kunnen werken met zin voor planning en organisatie
 • redactionele en rapporteringsvaardigheden

Jobgerelateerde competenties

 • Projecten, plannen, programma's van aanpassingswerken en onderhoud uitwerken of aanbevelen (planning, technische studies, ...)
 • De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en de conformiteit van de uitbating van infrastructuur of gebouwen controleren (begaanbaarheid in de winter, herstellingen, ...)
 • Schade analyseren (beschadigingen, weersomstandigheden, ...) en de gepaste acties ondernemen
 • Menselijke en materiële middelen organiseren en onderhoudsoperaties coördineren aan wegeninfrastructuur, kunstwerken, gebouwen, ...
 • Teams, diensten, afgevaardigden, directies, ... adviseren en technisch bijstaan
 • Controleren of veiligheids- en exploitatievoorschriften en -procedures nageleefd worden (verkeerscirculatie, signalisatie, ...)
 • De activiteiten van een team coördineren en een organisatie leiden
 • De exploitatiestrategie van de infrastructuur en herzieningen hieraan (helpen) vastleggen
 • Dienstverslagen opstellen en actualiseren (operaties, werkzaamheden, incidenten, aanpassingen, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen (= ordenen)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Commercieel zijn
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Omgaan met stress
 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben

Aanbod

Aan deze functie is de salarisschaal B4 – B5 verbonden.

Je start in salarisschaal B4: het bruto maandsalaris bedraagt 2.837.72€
Na 9 jaar anciënniteit ga je over naar de volgende salarisschaal
Bovenstaand bedrag wordt weergegeven als minimum basisbedrag, los van gezinssamenstelling of eventuele meerekenbaarheid van privé-anciënniteit.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8.00 EUR
 • fietsvergoeding
 • 33 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • Werkuren ma-do 8.00 -16.30 en vrijdag 8.00 - 12.00 u
 • Bedrijfswagen

Anciënniteit

Gezien de functie van Coördinator B4-B5 een knelpuntberoep is, kunnen kandidaten relevante beroepservaring uit de privé-sector of als zelfstandige laten meerekenen met een maximum van 15 jaar.

Beroepservaring uit de openbare sector kan onbeperkt worden meegenomen. Dit moet worden aangetoond met originele werkgeversattesten.

Solliciteren

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: ria@hemiksem.be
Contact: Dirk Smits

Solliciteren met CV en motivatiebrief toevoegen 


Contact

Dirk Smits

Afdelingshoofd - algemene leiding & openbare werken
03 288 26 60
dirk.smits@hemiksem.be